5/19

Diskuze obyvatel se zástupci KÚ

Proběhla diskuze veřejnosti
5/19

Žádost o dotace

Oslovení Nadace ČEZ -JC
4/19

Žádosti o dotace

PB žádal neúspěšně o dotace na tento projekt u AOPK
4/19

Informování vedení obce

JC informoval vedení obce ohledně schůzky ze zástupci kraje.
3/19

Zhodnocení stavu PP

Návštěva Ing. Čejkové a pana Martíška. Zhodnocení stavu olší, diskuze na možnosti záchrany
10/18

Diskuze zastupitelstva

Na ustanovující schůz zastupitelstva bylo toto téma prodiskutováno a vyčleněno 20 000 korun na tento projekt pro rok 2019
9/18

1. Schůzka na odboru životního prostředí

Proběhla první schůzka na které bylo nezávazně domluvena budoucí spolupráce
7/18

Oslovení Krajského úřadu

Získání kontaktu na příslušné pracovníky úřadu JC

NA OÚ SE VYBÍRAJÍ POPLATKY ZA ODPAD, FYZ. OSOBA - NEMOVITOST 500,-/OSOBA, DÍTĚ- STUDENT DO 26 LET 450,- . MOŽNO PLATIT I BANKOVNÍM PŘEVODEM NA Č.Ú. 2022963309/0800,VAR. SYMBOL = ČÍSLO DOMU. SPLATNOST JE DO 31.5.2019.

 

 

Obec Trboušany hledá brigádníka na sečení trávy a drobnou údržbu. Odměna 150,-/hod. Bližší informace získáte na OÚ v pondělí od 18-20 hodin. nebo na telefonu 703 144 000.

Pozvánka

 

V pondělí dne 28. ledna 2019 se v 18.00 hod. koná v zasedací místnosti OÚ zasedání zastupitelstva obce Trboušany.

 

Program:

- jednací řád zastupitelstva obce

- dokumentace k pronájmu obecních prostor

- vnitřní platový předpis zřizovatele školy

- zplnomocnění EZInvest, s.r.o. ke správě pojištění

- rozpočtové opatření 9/2018 a 1/2019

- inventury MŠ 2018

- inventury OÚ 2018

- výběr zpracovatele veř. zakázky na vybavení dětského hřiště

 

 

                                                          Jaromír Kubant

                                                          starosta obce

Pozvánka

 

na zasedání zastupitelstva obce Trboušany, které se koná v pondělí dne 19. listopadu 2018 v 18.00 hod. v přízemí budovy OÚ 

 Program:

- záměr na vybudování stavebních parcel

- zřízení likvidační komise

- příloha ke smlouvě AVE

- návrh rozpočtu

- pravomoci starosty

- členové výborů

- pověřenec GDPR

- pracovník IT

- obecní správce

- správce cihelny

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

 

 

 

Jméno

 

funkce  tel mail

Jaromír Kubant

starosta

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Vladimíra Kotásková 

místostarostka 

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří Kašparovský

zastupitel

předseda kontrolního výboru

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Věra Chrástová

zastupitelka

předsedkyně finančního výboru

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Michal Svoboda

 

 zastupitel

 

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Libor Hodovský

 

 zastupitel

 

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vítězslav Korber

 

zastupitel    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Marek Chrást

 

zastupitel   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pavel Světlík

 

zastupitel   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Náplň činnosti

 
Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem samosprávy obce. Vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. Zasedání Zastupitelstva obce Trboušany jsou ze zákona veřejná.
 

Ustavování zastupitelstva, jeho pravomoc a jednání, práva a povinnosti členů zastupitelstva jsou upraveny v § 67 až 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Jednací řád zastupitelstva obce ve formátu pdf (vel. XXX kB) naleznete ( později, až bude vypracován )

 

Pravomoci zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce Trboušany.
 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 • delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů  zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a městy a o formě této spolupráce,
 • stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.  

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

 • doplnit 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

 • předkládat zastupitelstvu obce, výborům a komisím návrhy na projednání,

 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

 • požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

 

 

 

Jméno

 

funkce  tel mail

Jaromír Kubant

starosta

+420 703 144 000 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Vladimíra Kotásková 

místostarostka 

+420 703 147 555 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří Kašparovský

zastupitel

předseda kontrolního výboru

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Věra Chrástová

zastupitelka

předsedkyně finančního výboru

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Michal Svoboda

 

 zastupitel

 

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Libor Hodovský

 

 zastupitel

 

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vítězslav Korber

 

zastupitel    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Marek Chrást

 

zastupitel   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pavel Světlík

 

zastupitel   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Náplň činnosti

 
Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem samosprávy obce. Vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. Zasedání Zastupitelstva obce Trboušany jsou ze zákona veřejná.
 

Ustavování zastupitelstva, jeho pravomoc a jednání, práva a povinnosti členů zastupitelstva jsou upraveny v § 67 až 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Jednací řád zastupitelstva obce ve formátu pdf (vel. XXX kB) naleznete ( později, až bude vypracován )

 

Pravomoci zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce Trboušany.
 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 • delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů  zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a městy a o formě této spolupráce,
 • stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.  

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

 • doplnit 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

 • předkládat zastupitelstvu obce, výborům a komisím návrhy na projednání,

 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

 • požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

 

Termíny zasedání Zastupitelstva obce Trboušany ve volebním období 2018 - 2022:

 

Číslo  Datum jednání 

Den, čas a místo

Poznámka

Materiály k zasedání

Zápis
1. 29. října 2018

pondělí, 18:30

přízemí OÚ (hospic)

ustanovující schůze program  
2. 5. listopadu 2018

pondělí 18:30

přízemí OÚ (hospic)

 pracovní schůze    
3. 19. listopadu 2018

 pondělí 18:00

přízemí OÚ (hospic)

 veřejné zasedání  program zde
4. 20. prosince 2018   

čtvrtek 18:00

přízemí OÚ (hospic)

 veřejné zasedání program  zde
5. 28. ledna 2019  

pondělí 18:00

zasedací místnost OÚ

 veřejné zasedání program  
6.          
7.          
8.          
9.               
10.          
11.          
12.          

Pozvánka:

na ustanovující zasedání zastupitelstva obce Trboušany, které se koná v pondělí dne 29. října 2018 v 18:30 v přízemí budovy OÚ.

Program:

 • složení slibu nově zvolených zastupitelů
 • volba starosty
 • volba místostarosty
 • volba výborů
 • pravomoci starosty
 • odměny
 • odstoupení od záměru koupě pozemku parc. č. 209 a 210
 • rozsvícení stromečku

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Poslední články

6. kvě 2019
5. kvě 2019
5. kvě 2019

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search