Informace o OÚ

Svobodný přístup k informacím 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

 

Oficiální název:

Obec Trboušany

Důvod a způsob založení:

Obec Trboušany je samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 367/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na základě ustanovení § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Obec vykonává za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 14 a § 21 zákona o obcích) v rámci samostatné působnosti veřejnou správu na svém území a výkon státní správy ve stanoveném územním obvodu.

Organizační struktura:

Obecní  úřad  tvoří  starosta obce, místostarosta obce a  pracovnice obecního úřadu.

V čele úřadu stojí starosta, který jej také řídí.

 

Kontaktní spojení:

adresa:  Trboušany 113, 664 64  Dolní Kounice

telefon:  +420 546 421 541

fax:  není

elektronická podatelna: trbousany@iol.cz

www stránky: www.trbousany.cz

úřední hodiny:  Po          8.30 – 15:00              18.00 – 20.00 

                                            

 Út – Pá   8.30 – 15.00

 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Židlochovice

č. ú. 2022963309/0800

 

IČO:

00365726

DIČ:

Nejsme plátci DPH

Rozpočet obce:

http://www.trbousany.cz/

Žádosti o informace:

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje Obecnímu úřadu povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytnout informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Poskytování informací se řídí vnitřní směrnicí.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, podněty, návrhy či jiné podání lze činit:

ústně:
-- v kanceláři Obecního úřadu Trboušany

telefonicky:
-- v kanceláři Obecního úřadu Trboušany

písemně:
-- poštou Obecnímu úřadu Trboušany, Trboušany 113, 664 64  Dolní Kounice
-- přímo  v kanceláři Obecního úřadu Trboušany

Opravné prostředky:

Obecní úřad rozhoduje o věcech, které spravuje a vydává v souladu s příslušnými právními předpisy rozhodnutí v dané věci. Opravný prostředek proti rozhodnutí se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal a lhůtu, popř. způsob jak podat opravný prostředek proti rozhodnutí je povinen uvést v poučení rozhodnutí o opravném prostředku. Obecně se vydávání rozhodnutí řídí zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu I. stupně, tj. odvolání, je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak. O odvolání rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odlišnosti stanoví konkrétní zvláštní právní předpis. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., je možno podat opravný prostředek a to odvolání (viz. vnitřní směrnice).

Formuláře:

 

Návody na řešení životních situací:

viz.portal.gov.cz

Nejdůležitější právní předpisy podle nichž OÚ jedná a rozhoduje:

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění

zákon č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., k zákonu č. 13/1997 Sb., v platném znění

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení,

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,

vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,

vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předání údajů z dokumentace škol a školských zařízení ze školní matriky,

vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,

zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,

zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění.

Obecně závazné vyhlášky obce:

http://www.trbousany.cz

Sazebník úhrad za poskytování informací:

vnitřní směrnice

Výroční zpráva:

Výroční zpráva dle zák. č.106/1999 za rok 2016

Výroční zpráva dle zák. č.106/1999 za rok 2015

Výroční zpráva dle zák. č.106/1999 za rok 2014

Výroční zpráva dle zák. č.106/1999 za rok 2013

Výroční zpráva dle zák. č.106/1999 za rok 2012

Výroční zpráva dle zák. č.106/1999 za rok 2011

Výroční zpráva dle zák. č.106/1999 za rok 2010

Výroční zpráva dle zák. č.106/1999 za rok 2009

Organizační složky obce

OÚ nemá zřízeny žádné organizační složky.

 

 

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2020 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.