Rozpočty obce

Schválený rozpočet obce Trboušany na r. 2018

 

Schválený rozpočet obce Trboušany na r. 2018

       
Příjmy
       
§ Pol. Název Schválený
      rozp. 2018
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob placená plátci 1 200 000,00
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 40 000,00
0000 1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 110 000,00
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 200 000,00
0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obec 100 000,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 15 000,00
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 170 000,00
0000 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1 000,00
0000 1361 Správní poplatky (ověřování, potvrzení) 8 000,00
0000 1381 Daň z hazardních her 40 000,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 600 000,00
  Celkem daně a poplatky 5 884 000,00
       
0000 4112 NI př.transf.ze st.r. v rám.souh.dot.v. 75 900,00
  Dotace - celkem 75 900,00
       
3314   Činnosti knihovnické 200,00
3613   Nebytové hospodářství 25 000,00
3632   Pohřebnictví 900,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 24 200,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,00
3743   Rekultivace půdy v důsl. těžeb. a důlní činn., 35 000,00
6171   Činnost místní správy 12 000,00
6310   Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 1 500,00
  Celkem nedaňové příjmy 148 800,00
       
    Příjmy celkem: 6 108 700,00
       
       
V Trboušanech dne 28. 12. 2017  
Zpracovala: Věra Svobodová  
       
       
       
       
    Ing. Věra Chrástová Vítězslav Korber  
    místostarosta starosta  
       
       
       
Schválený rozpočet obce Trboušany na r. 2018
       
Výdaje
       
§ Pol. Název Schválený
      rozp. 2018
2212   Silnice 210 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozem. komunikací 3 576 600,00
2293   Dopravní obslužost zajišťovaná autobusy 18 800,00
2321   Odvádění a čistění odpadních vod 190 000,00
3111   Předškolní zařízení 150 000,00
3111 5331 Neinvestiční příspěvek PO MŠ Trboušany 230 000,00
3314   Činnosti knihovnické 18 800,00
3319   Ostatní záleitosti kultury 8 000,00
3326   Poř. zach. a obn. hodnot míst. kult... 461 000,00
3341   Rozhlas a telefize 15 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000,00
3399   Zálež. Kultury, církví a sděl. prostředků 6 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 415 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 52 000,00
3429   Zájmová činnost a rekreace j.n. 7 000,00
3613   Nebytové hospodářství 160 000,00
3631   Veřejné osvětlení 90 000,00
3632   Pohřebnictví 502 500,00
3639   Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezař. 12 100,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadpů 180 000,00
3723   Sběr a svoz osttních odpadů 30 000,00
3743   Rekultivace půdy 50 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 51 000,00
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí 35 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 1 000,00
5512   Požární ochrana dobrovolná část 9 100,00
6112   Zastupitelstva obcí 393 500,00
6171   Činnost místní správy 811 000,00
6310   Příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6399   Ostatní finanční operace 100 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 8 600,00
       
    Výdaje celkem 7 842 000,00
       
V Trboušanech dne 28. 12. 2017  
Zpracovala: Věra Svobodová  
       
       
       
    Ing. Věra Chrástová Vítězslav Korber  
    místostarosta starosta  
   
Schválený rozpočet obce Trboušany na r. 2018
       
Financování
       
§ Pol. Název Schválený
      rozp. 2018
    Příjmy - třída 1 až 4 6 108 700,00
  8115 Financování - zůstatek z r. 2017 2 900 000,00
  8124 Splátka úvěru 1 166 700,00
    Výdaje - třída 5 a 6 7 842 000,00
       
   
V Trboušanech dne 28. 12. 2017  

Zpracovala: Věra Svobodová

 

 

 

 

    Ing. Věra Chrástová Vítězslav Korber  
    místostarosta starosta  
       
       
Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 7/17 dne 28. 12. 2017      
v členění na paragrafy.      
 

 

 

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.