Rozpočty obce

Závěrečný účet obce za rok 2016

 

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

platných předpisů, sestavila Obec Trboušany za rok 2016 tento závěrečný účet:         1) Plnění rozpočtu         Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový - byly zapojeny prostředky minulých let. Rozpočet byl schválen   dne 28. 12. 2015 na zasedání zastupitelstva č. 11/15. Během roku bylo provedeno 10 rozpočtových opatření. Celkové povýšení rozpočtových příjmů činí 742 100,-- Kč, snížení výdajů 257 900,-- Kč, povýšení financování o 1 000 000,-- Kč (jednorázová splátka úvěru na kanalizaci).           V Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy           4 315 100,00 Kč               4 749 500,00 Kč             4 672 084,90 Kč Nedaňové příjmy              229 900,00 Kč                  281 000,00 Kč               209 583,71 Kč Kapitálové příjmy                           -   Kč                    32 600,00 Kč                 32 550,00 Kč Přijaté dotace              162 000,00 Kč                  386 000,00 Kč               477 534,00 Kč Konsolidace příjmů                           -   Kč                               -   Kč -               91 600,00 Kč Celkové příjmy po kons.           4 707 000,00 Kč               5 449 100,00 Kč            5 300 152,61 Kč         Běžné výdaje           2 345 400,00 Kč               2 501 100,00 Kč             2 017 265,55 Kč Kapitálové výdaje         10 194 900,00 Kč               9 781 300,00 Kč             3 849 685,80 Kč Konsolidace výdajů                           -   Kč                               -   Kč -               91 600,00 Kč Celkové výdaje         12 540 300,00 Kč             12 282 400,00 Kč            5 775 351,35 Kč         Financování celkem           7 833 300,00 Kč               6 833 300,00 Kč               475 198,74 Kč         Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2016:           Česká spořitelna, a.s., pobočka Židlochovice - ZBÚ                6 679 022,42 Kč   Česká národní banka - BÚ                                                             424,88 Kč   Česká spořitelna, a.s. - úvěr                                           4 833 323,55 Kč           Údaje čerpány: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2016 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.                2) Hospodaření s majetkem             Obec pronajímá pozemky za 24 514,-- Kč, budovy za 27 700,-- Kč.   Byl vyřazen majetek za 353 956,00 Kč (pozemek p. č. 17/2, odpadní jímka u OÚ, rozhlasová ústředna, veřejný rozhlas a veřejné osvětlení).     Byl pořízen majetek za 3 534 685,80 Kč (veřejné osvětlení s uložením do země, bezdrátový rozhlas,  výběrové řízení na místní komunikaci, protipožární zeď u klubovny + požár. bezp. řešení, kanalizační přípojky k budově OÚ, MŠ a k budově chřestovny a výstavba multifunkčního hřiště svépomocí).         Výsledek inventarizace: Inventarizace byla provedena na základě Plánu inventur na rok 2016 ze dne 21.11.2016               Výsledky inventarizace:       Účetní stav odpovídá inventurním soupisům.     Skutečný stav odpovídá inventurním soupisům.     Inventarizační rozdíl 0.               Údaje čerpány: Zápis inventarizační komise, Přehled přírůstků a úbytků majetku           3) Hospodářská činnost               Obec neprovozuje hospodářskou činnost.     Od r. 2010 obec účtuje na účtech nákladů a výnosů.             Náklady - tř. 5   2 519 365,34 Kč   Výnosy - tř. 6 5 225 904,51 Kč   Výsledek hospodaření běného účetního období 2 706 539,17 Kč           Údaje čerpány: Výkaz zisku a ztráty             4) Přezkum hospodaření               Přezkum hospodaření za rok 2016 byl proveden na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.  420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 27. března 2017, dílčí přezkoumání dne 7. 11. 2016.           Výsledek přezkoumání - závěr:     Při přezkoumání hospodaření obce Trboušany za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.           Zpráva o přezkumu hospodaření obce byla projednána na ..... zasedání zastupitelstva obce dne ........... a je součástí závěrečného účtu obce.             Údaje čerpány: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.           5) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů    a dotace poskytnuté               V r. 2016 obec obdržela tyto dotace:             Účelová dotace  Poskytnuto na V Kč Vyčerpáno ÚZ 98193  Volby do zast.kr.aSenát                     24 000,00 Kč                 19 537,00 Kč ÚZ 363  Výst. VO z PRV JMK                   200 000,00 Kč               200 000,00 Kč         K vrácení ve finančním vypořádání v r. 2017 zůstala nevyčerpaná dotace ve výši 4 463,-- Kč - volby  do zastupitelstev krajů a Senátu PČR (čerpání omezeno směrnicí MF ČR).           V r. 2016 přijala Obec Trboušany dotaci z Úřadu práce na prac. VPP, ÚZ 13013, ve výši 94 434,-- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.             Údaje čerpány: pomocná evidence, vyúčtování účelových dotací.           6) Hospodaření příspěvkových organizací               Hlavní činnost Hospodářská činnost   Výnosy celkem 1 795 706,09 Kč 129 078,00 Kč   z toho: příspěvek obce               230 000,00 Kč                               -   Kč   Náklady celkem           1 785 758,94 Kč                  129 078,00 Kč   Hospodářský výsledek: 9 947,15 Kč                               -   Kč           Údaje čerpány: Výkazy PO - Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016.         7) Tvorba a použití peněžních fondů             Obec nemá peněžní fondy               8) Přehled poskytnutých příspěvků, dotací a darů v roce 2016           Poskytnuto - komu Účel Výše Kč   KÚ JMK příspěvek do fondu IDS                    18 450,00 Kč   MAS Podbrněnsko členský příspěvek                      1 845,00 Kč   MŠ Trboušany neinv.přísp. na provoz                  230 000,00 Kč   DSO Vodovod Pravlov inv.přísp. na kanalizaci                  300 000,00 Kč   DSO Vodovod Pravlov neinv.přísp. na kanal.                  100 000,00 Kč   DSO Vodovod Pravlov inv. přísp. na vodu                    15 000,00 Kč   Město Ivančice 2 přestupky dle VPS                      4 000,00 Kč   Šparglík finanční dar                      5 000,00 Kč   Bronislava Kališová finanční dar - Vinobraní                      6 000,00 Kč           Údaje čerpány: Výkaz FIN 2-12             9) Cizí prostředky - přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček           Obec půjčku nemá. V r. 2014 uzavřela s Českou spořitelnou, a.s., smlouvu na poskytnutí úvěru ve výši 7 000 000,-- Kč na budování kanalizace. V r. 2015 byl úvěr čerpán ve výši 6 999 999,55 Kč.  Úvěr začala obec splácet od ledna r. 2016 měsíčními splátkami 97 223. Z volných prostředků byl v r. 2016 navíc vrácen 1 mil. Kč - splaceno 2 166 676,-- Kč.           10) Členství                Obec Trboušany je členem DSO Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice. Svazek byl založen za účelem společné výstavby a provozování vodovodu a následně i kanalizce. Podíl obce Trboušany na majetku, pohledávkách a závazcích je 25 %.           Obec je členem MAS Podbrněnsko, kde platí roční členské příspěvky podle počtu obyvatel.         Obec je také členem Honebního společenstva Trboušany.           S celým obsahem závěrečného účtu r. 2016 je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu  v pracovní době a dále na elektronické úřední desce obce Trboušany.           Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do začátku veřejného zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude závěrečný účet projednávat, nebo ústně při jeho projednávání  na zasedání zastupitelstva obce Trboušany.             V Trboušanech dne 29. 5. 2017             Vypracovala: Věra Svobodová     Za rozpočet: Věra Svobodová             Příkazce: Vítězslav Korber, starosta obce             Vyvěšeno včetně zprávy o přezkumu dne: 29.05.2017   Sňato včetně zprávy o přezkumu dne:             Vyvěšeno na el.úř. desce vč. zprávy o přezkumu: 29.05.2017   Sňato z el. úřední desky vč. zprávy o přezkumu:             Projednáno na zasedání zastupitelstva obce č.          dne:   s výrokem:                                              Vítězslav Korber                    starosta obce

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.