Rozpočty obce

Návrh rozpočtu obce Trboušany na r. 2018

Návrh rozpočtu obce Trboušany na r. 2018 (v Kč)
           
Příjmy
           
§ Pol. Název Schválený Upravený Návrh
      rozpočet 2017 rozp. 2017 rozp. 2018
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob placená plátci 850 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 40 000,00 40 000,00 40 000,00
0000 1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 100 000,00 100 000,00 110 000,00
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 900 000,00 900 000,00 1 200 000,00
0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obec 180 000,00 180 000,00 100 000,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 1 935 000,00 2 400 000,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 25 000,00 25 000,00 15 000,00
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 170 000,00 170 000,00 170 000,00
0000 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1 000,00 1 000,00 1 000,00
0000 1361 Správní poplatky (ověřování, potvrzení) 2 500,00 10 500,00 8 000,00
0000 1381 Daň z hazardních her 0,00 60 000,00 40 000,00
0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her 20 000,00 20 000,00 0,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 550 000,00 550 000,00 600 000,00
0000 Celkem daně a poplatky 4 638 500,00 4 991 500,00 5 884 000,00
           
0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 24 100,00 0,00
0000 4112 NI př.transf.ze st.r. v rám.souh.dot.v. 70 400,00 70 400,00 75 900,00
0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 40 000,00 0,00
0000 4121 NI. př.transf. od obcí 0,00 6 800,00 0,00
0000 4122 NI. př.transf. od krajů 0,00 200 000,00 0,00
0000 Dotace - celkem 70 400,00 341 300,00 75 900,00
           
1012   Podnikání v restr.v zeměděl. a potrav. 0 46 000,00 0,00
2117   Elektrická energie 0,00 12 500,00 0,00
3314   Činnosti knihovnické 200,00 200,00 200,00
3326   Poř.zach.a obn.hodnot míst. kult... 0 23 000,00 0,00
3613   Nebytové hospodářství 25 000,00 25 000,00 25 000,00
3631   Veřejné osvětlení 0,00 20 000,00 0,00
3632   Pohřebnictví 900,00 900,00 900,00
3633   Výstavba a údržba místních inž. sítí 0,00 32 600,00 0,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 24 200,00 32 200,00 24 200,00
3725   Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 30 000,00 30 000,00 50 000,00
3743   Rekultivace půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., 35 000,00 35 000,00 35 000,00
6171   Činnost místní správy 149 600,00 149 600,00 12 000,00
6310   Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6330   Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. 0,00 134 000,00 0,00
  Nedaňové příjmy celkem 266 400,00 542 500,00 148 800,00
           
    Příjmy celkem: 4 975 300,00 5 875 300,00 6 108 700,00
           
           
V Trboušanech dne 12. 12. 2017      
Zpracovala: Věra Svobodová      
           
           
           
           
           
           
Ing. Věra Chrástová   Vítězslav Korber
místostarosta   starosta
           
           
           
           
           
Návrh rozpočtu obce Trboušany na r. 2018 (v Kč)
           
Výdaje
           
§ Pol. Název Schválený Upravený Návrh
      rozpočet 2017 rozp. 2017 rozp. 2018
2212   Silnice 5 020 000,00 3 601 800,00 210 000,00
2219   Ostat. záležitosti pozem.komunikací 1 343 000,00 467 800,00 3 576 600,00
2292   Provoz veřejné silniční dopravy 18 300,00 18 300,00 0,00
2293   Dopravní obslužnost zajišťovaná autobusy 0,00 0,00 18 800,00
2321   Odvádění a čistění odpadních vod 110 000,00 1 700 000,00 190 000,00
3111   Předškolní zařízení 150 000,00 190 000,00 150 000,00
3111 5331 MŠ Trboušany - neinv. příspěvek na provoz 230 000,00 230 000,00 230 000,00
3314   Činnosti knihovnické 17 000,00 17 000,00 18 800,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 8 000,00 8 000,00 8 000,00
3326   Poř.zach. a obn. hodnot míst. kult... 1 000,00 324 000,00 461 000,00
3341   Rozhlas a televize 10 000,00 27 000,00 15 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3399   Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 0,00 3 000,00 6 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 508 000,00 514 400,00 415 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 42 000,00 62 000,00 52 000,00
3429   Zájmová činnost a rekreace j.n. 0,00 605 000,00 7 000,00
3613   Nebytové hospodářství 10 000,00 310 000,00 160 000,00
3631   Veřejné osvětlení 70 000,00 70 000,00 90 000,00
3632   Pohřebnictví 501 500,00 501 500,00 502 500,00
3633   Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 0,00 12 000,00 0,00
3639   Komunální služby a úz.rozvoj jinde nezař. 170 000,00 193 000,00 12 100,00
3699   Zálež.bydlení, komun.služ. a územ.rozvoj 0,00 2 200,00 0,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 150 000,00 175 100,00 180 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 16 000,00 26 000,00 30 000,00
3743   Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., 20 000,00 20 000,00 50 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 000,00 27 000,00 51 000,00
4399   Záležitosti soc. věcí a politiky zaměst. j.n. 35 000,00 35 000,00 35 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 1 000,00
5512   Požární ochrana - dobr. část 4 100,00 4 100,00 9 100,00
6112   Zastupitelstva obcí 393 500,00 393 500,00 393 500,00
6114   Volby do parlamentu ČR 0,00 24 100,00 0,00
6171   Činnost místní správy 738 700,00 777 300,00 811 000,00
6310   Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. 0,00 134 000,00 0,00
6399   Ost. finanční operace 180 000,00 180 000,00 100 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 4 500,00 4 500,00 8 600,00
           
    Výdaje celkem 9 808 600,00 10 708 600,00 7 842 000,00
           
V Trboušanech dne 12. 12. 2017      
Zpracovala: Věra Svobodová      
           
           
           
           
Ing. Věra Chrástová   Vítězslav Korber
místostarosta   starosta
           
     
Návrh rozpočtu obce Trboušany na r. 2018 (v Kč)
           
Financování
           
§ Pol. Název Schválený Upravený Návrh
      rozpočet 2017 rozp. 2017 rozp. 2018
  8115 Financování - zůstatek z r. 2017 6 000 000,00 6 000 000,00 2 900 000,00
  8124 Splátka úvěru 1 166 700,00 1 166 700,00 1 166 700,00
           
     
V Trboušanech dne 12. 12. 2017      
Zpracovala: Věra Svobodová      
           
           
           
           
           
           
           
Ing. Věra Chrástová   Vítězslav Korber
místostarosta   starosta

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.